Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website is in eigendom en beheer van bvba Zimmo, 0465.382.442, RPR Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A bus 12, 3012 Leuven.

Contactgegevens eigenaar en uitbater:

Zimmo BVBA
Kolonel Begaultlaan 1A/12
B-3012 Leuven

E-mail: info@zimmo.be

Zimmo bvba is 100 % dochter van Mediahuis nv. Voor meer informatie over het Mediahuis klik hier: www.mediahuis.be.

Het loutere feit dat een gebruiker deze website gebruikt, houdt in dat hij de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Zimmo bvba behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Elke gebruiker van Zimmo raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIMMO.BE

Het is verboden om de website Zimmo op een geautomatiseerde manier te bezoeken door middel van een robot, crawler of indexeersoftware of op welke andere geautomatiseerde manier dan ook. Het is tevens verboden om diensten op de website van Zimmo te gebruiken op een zodanige manier dat ze leiden tot een feitelijke automatische indexering van de website. Het is verboden om de inhoud van Zimmo op automatische of niet-automatische manier op te vragen met een frequentie die substantieel hoger ligt dan de frequentie van een normale typische gebruiker. Gelieve ons op voorhand te contacteren indien u twijfelt of uw bezoekersfrequentie al niet substantieel hoger zal liggen dan de normale typische bezoekersfrequentie.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn die van de moedervennootschap van Zimmo bvba: Mediahuis nv. Voor meer informatie over het Mediahuis klik hier: www.mediahuis.be. Deze onderstaande voorwaarden en andere wettelijke bepalingen zijn volledig van toepassing op de website Zimmo.

Voorwaarden

Ieder gebruik van de websites van Mediahuis is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Mediahuis behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de publicatie van zoekertjes

De tarifering van een zoekertje wordt vastgesteld voor de publicatie van een specifieke vastgoedaanbieding. De gebruiker mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaald type vastgoedaanbieding te vervangen door een ander. Hij moet in dit geval een nieuw zoekertje plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen vastgoedaanbieding. Ook wanneer de gebruiker zijn zoekertje vervroegd verwijdert van de website, kan hij zich niet beroepen op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is voor dit zoekertje. De consument beschikt dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs voor het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te weigeren in de volgende gevallen:

  • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand.
  • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Een of meerdere foto's stellen het vastgoed niet expliciet voor of tonen een pand dat slechts op de achtergrond staat.
  • Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite
  • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk
Beperking van de aansprakelijkheid

Mediahuis streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de krant of op de websites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Mediahuis is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Mediahuis is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Mediahuis op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….

Schade
Mediahuis is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Mediahuis is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website
Mediahuis stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Mediahuis behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Mediahuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Mediahuis.

Abonnementen
Voor de abonnementen die Mediahuis aanbiedt, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen zijn steeds persoonlijk, geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij de aanbieding bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

Bij abonnementenacties die een incentive omvatten, wordt de incentive pas opgestuurd nadat minstens het eerste domiciliëringsbedrag of abonnementenbedrag werd ontvangen, tenzij anders werd vermeld bij de actie.

Wie geen abonnement wenst te nemen, maar wel de incentive van een specifieke aanbieding wil ontvangen, kan dit schriftelijk melden aan Mediahuis. We bezorgen dan alle informatie voor het betalen voor de incentive, de administratie- en verzendingskosten.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Mediahuis is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

CIM

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie.
Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt. De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.